» su di me

» la legge

» le traduzioni

LE TRADUZIONI: La psicologia e altro ancora

La traduzione n° 1

l'originale:

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. [Ludwig Wittgenstein]

 

The limits of my language mean the limits of my world. [Ludwig Wittgenstein]

 

Fines linguae meae significant fines mundi mei. [Ludovicus Wittgenstein]

 

Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. [Ludwig Wittgenstein]

 

I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. [Ludwig Wittgenstein]

 

Τα όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου μου. [Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν]

 

Границы моего языка означают границы моего мира. [Людвиг Витгенштейн]

la data di pubblicazione: 11.06.2013


La traduzione n° 2

l'originale:

Буди скроман јер си створен од земље. Буди племенит јер си створен од звезда.

 

Be humble for you are made of earth. Be noble for you are made of stars.

 

Modestus esto, ex terra enim creatus es. Nobilis esto, nam ex astris creatus es.

 

Bądź skromny, bo jesteś zrobiony z ziemi. Bądź szlachetny, bo jesteś zrobiony z gwiazd.

 

Siate umili dato che siete fatti di terra. Siate nobili dato che siete fatti di stelle.

 

Να είσαι ταπεινός επειδή φτιάχτηκες από χώμα. Να είσαι ευγενής επειδή φτιάχτηκες από αστέρια.

 

Будь скромен, ибо ты сделан из земли. Будь благороден, ибо ты сделан из звезд.

la data di pubblicazione: 12.06.2013


La traduzione n° 3

l'originale:

Są dwa rodzaje psychologów: psycholodzy z powołania i psycholodzy z przypadku. Ci pierwsi psychologami już się urodzili, ci drudzy psychologami postanowili zostać.
[Konrad Cichocki]

 

Psychologorum duo genera sunt: naturales et fortuiti. Quorum primi psychologi nati sunt, secundi fieri constituerunt.
[Conradus Cichocius]

 

There are two types of psychologists: psychologists by vocation and psychologists by accident. The first were already born as psychologists, the second decided to become psychologists.
[Konrad Cichocki]

 

Ci sono due tipi di psicologhi: un tipo per vocazione e l'altro per l'accidente. Quel primo é già nato come un psicologo, quel secondo ha deciso di diventare un psicologo.
[Konrad Cichocki]

 

Υπάρχουν δύο ειδών ψυχολόγοι: ψυχολόγοι εκ γενετής και ψυχολόγοι από τύχη. Οι μεν πρώτοι γεννήθηκαν ψυχολόγοι, οι δε δεύτεροι αποφάσισαν να γίνουν.
[Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

Есть два типа психологов: психологи по призванию и случайные психологи. Первые уже родились психологами, а вторые решили стать психологами.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 15.06.2013


La traduzione n° 4

l'originale:

I love you more than yesterday and less than tomorrow.

 

Amo te plus quam heri et minus quam cras.

 

Kocham cię bardziej niż wczoraj i mniej niż jutro.

 

Ti amo più di ieri e meno di domani.

 

Σ'αγαπώ περισσότερο από χθες και λιγότερο από αύριο.

 

Я люблю тебя больше, чем вчера, и меньше, чем завтра.

la data di pubblicazione: 17.06.2013


La traduzione n° 5

l'originale:

Five simple rules for happiness:
     1. Free your heart from hatred.
     2. Free your mind from worries.
     3. Live simply.
     4. Give more.
     5. Expect less.

 

Quinque simplicia principia felicitatis:
     1. Ab odio cor tuum libera.
     2. A molestiis mentem tuam libera.
     3. Simpliciter vive.
     4. Plus da.
     5. Minus exspecta.

 

Pięć prostych zasad szczęścia:
     1. Uwolnij swoje serce od nienawiści.
     2. Uwolnij swój umysł od zmartwień.
     3. Żyj prosto.
     4. Dawaj więcej.
     5. Oczekuj mniej.

 

Cinque semplici regole per essere felici:
     1. Libera il tuo cuore dall'odio.
     2. Libera la tua mente dalle preoccupazioni.
     3. Vivi semplicemente.
     4. Dai di più.
     5. Aspettati di meno.

 

Πέντε απλοί κανόνες για την ευτυχία:
     1. Απελευθέρωσε την καρδιά σου από το μίσος.
     2. Απελευθέρωσε το μυαλό σου από τις στεναχώριες.
     3. Να ζεις απλά.
     4. Να δίνεις περισσότερα.
     5. Να περιμένεις λιγότερα.

 

Пять простых правил, чтобы быть счастливым:
     1. Освободи свое сердце от ненависти.
     2. Освободи свое сердце от волнений.
     3. Будь проще.
     4. Отдавай больше.
     5. Ожидай меньше.

la data di pubblicazione: 23.06.2013


La traduzione n° 6

l'originale:

I want to live my life without stress and worries. I don't need to be rich and famous, I just want to be happy.

 

Chcę przeżyć swoje życie bez stresu i zmartwień. Nie muszę być bogaty ani sławny, chcę być po prostu szczęśliwy.

 

Voglio vivere la mia vita senza stress e preoccupazioni. Non ho bisogno di essere ricco e famoso, voglio solo essere felice.

 

Θέλω να ζήσω τη ζωή μου χωρίς άγχος και στεναχώριες. Δεν χρειάζεται να είμαι πλούσιος ή διάσημος, θέλω απλώς να είμαι ευτυχισμένος.

 

Я хочу жити своїм життям без стресу і турбот. Мені не потрібно бути багатим і знаменитим, я просто хочу бути щасливи.

 

Я хочу прожить свою жизнь без стрессa и забот. Мне не нужно быть богатым и знаменитым, я просто хочу быть счастливым.

la data di pubblicazione: 25.06.2013


La traduzione n° 7

l'originale:

Words may lie, but actions will always tell the truth.

 

Verba mentiri possunt, sed acta verum semper dicent.

 

Słowa mogą kłamać, lecz czyny zawsze powiedzą prawdę.

 

Le parole possono mentire, ma azioni sempre dire la verità.

 

Οι λέξεις μπορεί να λένε ψέματα, όμως οι πράξεις θα πούνε πάντα την αλήθεια.

 

Слова можуть брехати, але вчинки завжди говорять правду.

 

Слова могут лгать, но действия будут всегда говорить правду.

la data di pubblicazione: 02.07.2013


La traduzione n° 8

l'originale:

Don't forget to pray tonight because God didn't forget to wake you up this morning.

 

Ne sis oblitus hodie vesperi orare, cum Deus hodie mane non sit oblitus te ex somno excitare.

 

Nie zapomnij pomodlić się tego wieczoru, ponieważ Bóg nie zapomniał obudzić cię dzisiejszego ranka.

 

Non dimenticare di pregare questa sera, perché Dio non ha dimenticato di svegliarmi questa mattina.

 

Μην ξεχάσεις να προσευχηθείς απόψε, γιατί ο Θεός δεν ξέχασε να σε ξυπνήσει κι αυτό το πρωί.

 

Не забуть помолитись цього вечора, тому що Бог не забув розбудити тебе сьогодні вранці.

 

Не забывайте помолиться сегодня вечером, потому что Бог не забыл разбудить тебя сегодня утром.

la data di pubblicazione: 02.07.2013


La traduzione n° 9

l'originale:

A true friend cries when you leave. A fake friend leaves when you cry.

 

Amicus verus te abeunte lacrimat. Amicus falsus te lacrimante abit.

 

Prawdziwy przyjaciel płacze, kiedy ty odchodzisz. Fałszywy przyjaciel odchodzi, kiedy ty płaczesz.

 

Un vero amico piange quando tu esci. Un falso amico se ne va quando tu piangi.

 

Ένας αληθινός φίλος κλαίει όταν φεύγεις. Ένας ψεύτικος φίλος φεύγει όταν κλαις.

 

Справжній друг плаче, коли ти йдеш. Фальшивий друг йде, коли ти плачеш.

 

Настоящий друг плачет, когда ты уходишь. Ложный друг уходит, когда ты плачешь.

la data di pubblicazione: 02.07.2013


La traduzione n° 10

l'originale:

Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
[kardynał Stefan Wyszyński]

 

Lingua amoris colloquere. Noli attollere vocem. Noli maledicere. Noli molestiam afficere. Noli lacrimas provocare. Mitiga et bonitatem ostende.
[cardinalis Stephanus Wyszyński]

 

Speak with everyone in the language of love. Don't raise your voice. Don't swear. Don't make unpleasantness. Don't provoke tears. Calm others and show goodness.
[cardinal Stefan Wyszyński]

 

Parla con ciascuno nella lingua dell’amore. Non alzare la voce. Non imprecare. Non dare dispiaceri. Non provocare lacrime. Tranquillizza gli altri e mostra bontà.
[cardinale Stefan Wyszyński]

 

Να μιλάς με όλους στη γλώσσα της αγάπης. Μη σηκώνεις τη φωνή. Μη βρίζεις. Μη στεναχωρείς άλλους. Μην τους προκαλείς δάκρυα. Να τους ηρεμείς και να τους δείχνεις καλοσύνη.
[καρδινάλιος Στέφαν Βυζύνσκι]

 

Розмовляй зі всіма мовою любові. Не підвищуй голосу. Не лайся. Не роби прикрощів. Не доводь до сліз. Заспокоюй і твори добро.
[кардинал Стефан Вишинський]

 

Розговаривай со всеми на языке любви. Не повышай голоса. Не сквернословь. Не обижай. Не будь причиной слёз. Успокаивай и будь добрым.
[кардинал Стефан Вышинский]

la data di pubblicazione: 08.07.2013


La traduzione n° 11

l'originale:

What we speak becomes the house we live in.

 

Quid dicimus fit domo in qua vivimus.

 

To co mówimy staje się domem w którym mieszkamy.

 

Che cosa parliamo diventa la casa in cui viviamo.

 

Αυτό που λέμε γίνεται το σπίτι που ζούμε.

 

Те, що ми говоримо, стає домом, в якому ми живемо.

 

То, что мы говорим, стает домом, в котором мы живем.

la data di pubblicazione: 09.07.2013


La traduzione n° 12

l'originale:

Someone else is happy with less than what you have.

 

Quisquam alius felix est minus habens quam tu habes.

 

Ktoś inny jest szczęśliwy mając mniej niż ty masz.

 

Qualcun altro è felice con meno di quello che hai.

 

Κάποιος άλλος είναι ευτυχισμένος με λιγότερα απ’ όσα έχεις εσύ.

 

Хтось інший є щасливим, маючи менше, ніж ти маєш.

 

Кто-то другой счастлив, когда имеет меньше, чем имеешь ты.

la data di pubblicazione: 14.07.2013


La traduzione n° 13

l'originale:

Musisz istnieć, jeżeli chcesz doznawać przyjemności. Jeżeli nie chcesz cierpieć, nie musisz istnieć.
[Konrad Cichocki]

 

Necesse est te existere, si vis delectari. Si non vis pati, non necesse est te existere.
[Conradus Cichocius]

 

You have to exist, if you want to experience pleasure. If you don't want to suffer, you don't have to exist.
[Konrad Cichocki]

 

Si deve esistere, se si vuole provare piacere. Se non si vuole soffrire, non si dispone di esistere.
[Konrad Cichocki]

 

Για να νιώθεις την ευχαρίστηση είναι απαραίτητο να υπάρχεις. Αν δεν θέλεις να υποφέρεις, δεν χρειάζεται να υπάρχεις.
[Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

Ви повинні існувати, якщо ви хочете випробувати задоволення. Якщо ви не хочете страждати, ви не повинні існувати.
[Конрад Ціхоцкі]

 

Вы должны существовать, если вы хотите испытать удовольствие. Если вы не хотите страдать, вы не должны существовать.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 19.07.2013


La traduzione n° 14

l'originale:

Deus, dona mihi patientiam ad reconciliandum ea, quae emendare non possim, fortitudinem ad emendandum ea, quae emendare possim et sapientiam ad discerneodum aliud ab alio.

 

Boże, daj mi cierpliwość abym mógł pogodzić się z tym, czego zmienić nie mogę, daj mi siłę, abym mógł zmienić to, co zmienić mogę i daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego.

 

God, give me patience to reconcile with what I'm not able to change, give me strength to change what I’m able to change and give me wisdom to distinguish one from another.

 

Dio, dammi la pazienza di accettare quelle che non posso modificare, dammi la forza di modificare le cose che posso modificare e dammi la sapienza per distinguere la differenza tra le une e le altre.

 

Θεέ, δώσε μου την υπομονή να δεχτώ όσα πράγματα δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω αυτά που μπορώ να αλλάξω και την σοφία για να γνωρίζω την διαφορά μεταξύ τους.

 

Боже, дай мені терпіння прийняти те, що я не можу змінити, дай мені силу змінити те, що я можу змінити і дай мені мудрість відрізнити одне від другого.

 

Боже, дай мне терпение смириться с тем, что я не могу изменить, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого.

la data di pubblicazione: 22.07.2013


La traduzione n° 15

l'originale:

Птице, чтобы жить по своему закону, надо летать, змее ползать, рыбе плавать, а человеку любить. И потому, если человек, вместо того чтобы любить людей, делает зло людям, он поступает так же странно, как если бы птица стала плавать, а рыба – летать.
[Лев Николаевич Толстой]

 

Based on their natures, a bird must fly, a snake must crawl, a fish must swim and a human must love. Therefore, if a human does evil to others instead of loving them, he has done something as unnatural as if a bird were to swim or a fish to fly.
[Lev Nikolayevich Tolstoy]

 

Aby żyć zgodnie z prawami natury, ptak musi latać, wąż pełzać, ryba pływać, a człowiek kochać. I dlatego, jeśli człowiek zamiast kochać ludzi wyrządza im zło, postępuje równie dziwnie, jak gdyby ptak zaczął pływać, a ryba latać.
[Lew Mikołajewicz Tołstoj]

 

Για να ζει σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, ένα πουλί πρέπει να πετά, ένα φίδι να έρπεται, ένα ψάρι να κολυμπά κι ο άνθρωπος να αγαπά. Και γι αυτό, ο άνθρωπος που αντί να αγαπά τους ανθρώπους τους προκαλεί κακό, φέρεται το ίδιο παράξενα όπως ένα πουλί που κολυμπά ή ένα ψάρι που πετά.
[Λέων Νικολάεβιτς Τολστόι]

 

Птаха, щоб жити за своїм законом повинна літати, змія повзати, риба плавати, а людина любити. І тому, якщо людина замість того, щоб любити людей, чинить їм зло, то вона поступає так само дивно, якби птаха почала плавати, а риба – літати.
[Лев Миколайович Толстой]

la data di pubblicazione: 10.08.2013


La traduzione n° 16

l'originale:

La haine de la langue latine est innée au cœur de tous les ennemis de Rome.
[Prosper Guéranger]

 

The hatred of the Latin language is innate in the heart of all the enemies of Rome.
[Prosper Guéranger]

 

Odium ad Latinae linguae in corde omnium Romae inimicorum insitum est.
[Prosper Guéranger]

 

Nienawiść do łaciny jest wrodzona w sercu wszystkim wrogom Rzymu.
[Prosper Guéranger]

 

L'odio per la lingua latina è innato nel cuore di tutti i nemici di Roma.
[Prosper Guéranger]

 

Το μίσος για τα Λατινικά είναι έμφυτο στην καρδιά του κάθε εχθρού της Ρώμης.
[Προσπερ Γυερανγερ]

 

Ненависть до латинської мови є вродженою в серцях всіх ворогів Риму.
[Проспер Геранжер]

 

Ненависть к латинскому языку врожденная в сердцах всех врагов Рима.
[Проспер Геранжер]

la data di pubblicazione: 15.08.2013


La traduzione n° 17

l'originale:

True love doesn't hurt intentionally. True love always apologizes. True love always forgives.

 

Verus amor consulto non laedit. Verus amor semper excusat. Verus amor semper ignoscit.

 

Prawdziwa miłość nie krzywdzi naumyślnie. Prawdziwa miłość zawsze przeprasza. Prawdziwa miłość zawsze wybacza.

 

Il vero amore non fa male di proposito. Il vero amore si scusa sempre. Il vero amore perdona sempre.

 

Η αληθινή αγάπη δεν πληγώνει ηθελημένα. Η αληθινή αγάπη πάντα ζητά συγγνώμη. Η αληθινή αγάπη πάντα συγχωρεί.

 

Справжня любов не робить кривди навмисно. Справжня любов завжди вибачається. Справжня любов завжди прощає.

 

Истинная любовь намеренно не делает больно. Истинная любовь всегда извиняется. Истинная любовь всегда прощает.

la data di pubblicazione: 21.08.2013


La traduzione n° 18

l'originale:

Per aspera ad astra.

 

Through difficulties to the stars.

 

Przez trudności do gwiazd.

 

Attraverso le asperità alle stelle.

 

Μέσα από τις δυσκολίες θα φτάσουμε στ' αστέρια.

 

Через терни до зірок.

 

Через тернии к звёздам.

la data di pubblicazione: 28.08.2013


La traduzione n° 19

l'originale:

A woman, who doesn't ask for anything, deserves everything.

 

Kobieta, która o nic nie prosi, zasługuje na wszystko.

 

Femina quae nihil rogat, omnium rerum digna est.

 

Una donna che non chiede nulla, merita tutto.

 

Η γυναίκα που δεν ζητά τίποτα, αξίζει τα πάντα.

 

Жінка, яка не просить нічого, заслуговує на все.

 

Женщина, которая не просит ничего, заслуживает на все.

la data di pubblicazione: 05.09.2013


La traduzione n° 20

l'originale:

Zło chodzi w szczelnej masce i rani jak nóż. Dobro ma odsłoniętą twarz i całuje noże.

 

Malum denso velamine velatum incedit et instar cultri vulnerat. Bonum vultu develato incedit et cultros basiat.

 

An evil walks in a tight mask and hurts like a knife. A goodness has an uncovered face and kisses knives.

 

Il male porta una maschera stretta e ferisce come un coltello. La bontà ha un volto scoperto e bacia i coltelli.

 

Το κακό κυκλοφορεί φορώντας μάσκα και πληγώνει σαν μαχαίρι. Το καλό έχει ακάλυπτο πρόσωπο και δίνει φιλιά στα μαχαίρια.

 

Зло приходить в щільній масці і ранить як ніж. Добро має відкрите обличчя і цілує ножі.

 

Зло приходит в плотной маске и ранит, как нож. Добро имеет открытое лицо и целует ножи.

la data di pubblicazione: 11.09.2013


La traduzione n° 21

l'originale:

Jestem psychologiem i nic co nieszczęśliwe nie jest mi obce.
[Konrad Cichocki]

 

Psychologus sum et miseri nihil a me alienum puto.
[Conradus Cichocius]

 

I'm a psychologist and I consider nothing unhappy is alien to me.
[Konrad Cichocki]

 

Sono un psicologo e nulla di ciò che è infelice mi è estraneo.
[Konrad Cichocki]

 

Είμαι ψυχολόγος και κάθε τι σχετικό με τη δυστυχία δεν μου είναι ξένο.
[Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

Я психолог і будь-що пов’язане з нещастям не є мені чужим.
[Конрад Ціхоцкі]

 

Я психолог и всё что связанное с несчастьем мне не чуждо.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 12.09.2013


La traduzione n° 22

l'originale:

Watch your thoughts, for they become words.
Watch your words, for they become actions.
Watch your actions, for they become habits.
Watch your habits, for they become character.
Watch your character, for it becomes your destiny.

 

Zważaj na swoje myśli, gdyż przemienią się w słowa.
Zważaj na swoje słowa, gdyż przemienią się w czyny.
Zważaj na swoje czyny, gdyż przemienią się w nawyki.
Zważaj na swoje nawyki, gdyż przemienią się w charakter.
Zważaj na swój charakter, gdyż on będzie twoim losem.

 

Guarda i tuoi pensieri, perché diventano parole.
Guarda le tue parole, perché diventano azioni.
Guarda le vostre azioni, perché diventano abitudini.
Guarda le tue abitudini, diventano per carattere.
Guarda il tuo carattere, perché diventa il tuo destino.

 

Πρόσεξε τις σκέψεις σου, γιατί γίνονται λέξεις.
Πρόσεξε τις λέξεις σου γιατί γίνονται πράξεις.
Πρόσεξε τις πράξεις σου, γιατί γίνονται συνήθειες.
Πρόσεξε τις συνήθειές σου, γιατί γίνονται ο χαρακτήρας σου.
Πρόσεξε το χαρακτήρα σου γιατί γίνεται το πεπρωμένο σου.

 

Стеж за своїми думками, вони стають словами.
Стеж за своїми словами, вони стають вчинками.
Стеж за своїми вчинками, вони стають звичками.
Стеж за своїми звичками, вони стають характером.
Стеж за своїм характером, він визначає твою долю.

 

Следи за своими мыслями, они становятся словами.
Следи за своими словами, они становятся поступками.
Следи за своими поступками, они становятся привычками.
Следи за своими привычками, они становятся характером.
Следи за своим характером, он определяет твою судьбу.

la data di pubblicazione: 18.09.2013


La traduzione n° 23

l'originale:

Gdzie krzyczą emocje, tam milczy rozum. [Konrad Cichocki]

 

Ubi emotiones clamant, ibi ratio tacet. [Conradus Cichocius]

 

Where emotions scream, there mind silent. [Konrad Cichocki]

 

Εκει που ουρλιαζουν τα ονειρα το μυαλο σωπαινει. [Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

Там, де емоції кричать, розум мовчить. [Конрад Ціхоцкі]

 

Там, где емоции кричат, разум молчит. [Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 20.09.2013


La traduzione n° 24

l'originale:

People wait all week for friday, all year for summer and all life for happiness.

 

Homines totam hebdomadam feriam sextam, totum annum aestatem et totam vitam felicitatem exspectant.

 

Ludzie czekają cały tydzień na piątek, cały rok na lato i całe życie na szczęście.

 

La Gente aspetta tutta la settimana che arrivi venerdì, aspetta tutto l'anno che arrivi l'estate e aspetta tutta la vita per essere felice.

 

Οι άνθρωποι περιμένουν όλη την εβδομάδα για την Παρασκευή, όλο το χρόνο για το καλοκαίρι και όλη την ζωή για την ευτυχία.

 

Люди весь тиждень чекають п'ятницю, весь рік літа і все життя щастя.

 

Люди всю неделю ждут пятницу, весь год лета и всю жизнь счастья.

la data di pubblicazione: 24.09.2013


La traduzione n° 25

l'originale:

Wissenschaft ist organisiertes Wissen. Weisheit ist organisiertes Leben.
[Immanuel Kant]

 

Science is organized knowledge. Wisdom is organized life.
[Immanuel Kant]

 

Disciplina constituta scientia est. Sapientia constituta vita est.
[Immanuel Kantius]

 

Nauka to zorganizowana wiedza. Mądrość to zorganizowane życie.
[Immanuel Kant]

 

La scienza è conoscenza organizzata. La saggezza è vita organizzata.
[Immanuel Kant]

 

Η επιστήμη είναι οργανωμένη γνώση. Η σοφία είναι οργανωμένη ζωή.
[Ιμμάνουελ Καντ]

 

Наука це організоване знання. Мудрість це організоване життя.
[Іммануїл Кант]

 

Наука это организованные знания. Мудрость это организованная жизнь.
[Иммануил Кант]

la data di pubblicazione: 28.09.2013


La traduzione n° 26

l'originale:

Knowledge is having the right answers. Intelligence is asking the right questions.

 

Scientia est recta response habere. Intellegentia est recta interrogata ponere.

 

Wiedza jest posiadaniem właściwych odpowiedzi. Inteligencja jest zadawaniem właściwych pytań.

 

La conoscenza è avere le risposte giuste. L'intelligenza è fare le domande giuste.

 

Η γνώση έχει τις σωστές απαντήσεις. Η νοημοσύνη κάνει τις σωστές ερωτήσεις.

 

Знання – це володіння правильними відповідями. Розум – це вміння задавати правильні питання.

 

Знание – это обладание правильными ответами. Разум – это умение задавать правильные вопросы.

la data di pubblicazione: 28.09.2013


La traduzione n° 27

l'originale:

I put Red Bull in my coffee this morning instead of water and now I can see voices.

 

Hodie mane in meam cafeam pro aqua Red Bull addidi et nunc voces videre possum.

 

Dodałem Red Bulla do mojej kawy dzisiaj rano zamiast wody i teraz mogę widzieć głosy.

 

Ho messo Red Bull nel mio caffè di questa mattina al posto dell'acqua e adesso posso vedere le voci.

 

Έβαλα Red Bull στον καφέ μου το πρωί αντί για νερό και τώρα μπορώ να δω φωνές.

 

Я налив Red Bull до моєї кави цього ранку замість води і тепер я можу бачити голоси.

 

Я налил Red Bull в мой кофе этим утром вместо воды и теперь я могу видеть голоса.

la data di pubblicazione: 28.09.2013


La traduzione n° 28

l'originale:

Use things, not people. Love people, not things.

 

Rebus, non hominibus utere. Homines, non res ama.

 

Używaj rzeczy, a nie ludzi. Kochaj ludzi, a nie rzeczy.

 

Usare le cose, non le persone. Amare le persone, non le cose.

 

Χρησιμοποιήστε τα πράγματα, όχι τους ανθρώπους. Αγαπάτε τους ανθρώπους, όχι τα πράγματα.

 

Використовуйте речі, а не людей. Любіть людей, а не речі.

 

Используйте вещи, а не людей. Любите людей, а не вещи.

la data di pubblicazione: 03.10.2013


La traduzione n° 29

l'originale:

Tempus fugit, aeternitas manet.

Ο χρόνος κυλά, η αιωνιότητα περιμένει.

 

Czas ucieka, wieczność czeka.

Час летить, вічність чекає.

 

Time flies, eternity waits.

Время летит, вечность ждет.

 

Il tempo vola, l'eternità resta.

la data di pubblicazione: 15.10.2013


La traduzione n° 30

l'originale:

.الناس الجميلة ليست دائما جيدة، ولكن الناس الجيدة هي دائما جميلة
[علي بن أبي طالب]

 

Beautiful people are not always good, but good people are always beautiful.
[Ali ibn Abi Talib]

 

Pulchri homines non semper boni, sed boni homines semper pulchri.
[Ali ibn Abi Talib]

 

Piękni ludzie nie zawsze są dobrzy, ale dobrzy ludzie zawsze są piękni.
[Ali ibn Abi Talib]

 

La persone belle non sono sempre buono, ma la persone buono sono sempre belle.
[Ali ibn Abi Talib]

 

Οι όμορφοι άνθρωποι δεν είναι πάντα καλοί, αλλά οι καλοί άνθρωποι είναι πάντα όμορφοι.
[Αλί ιμπν Αμπί Τάλιμπ]

 

Красиві люди не завжди хороші, але хороші люди завжди красиві.
[Алі ібн Абу Таліб]

 

Красивые люди не всегда хороши, но хорошие люди всегда красивы.
[Али ибн Абу Талиб]

la data di pubblicazione: 16.10.2013


La traduzione n° 31

l'originale:

Morality is doing what is right regardless of what you are told. Religion is doing what you are told regardless of what is right.

 

Moralność to czynienie tego, co jest słuszne, bez względu na to, co nam powiedziano. Religia to czynienie tego, co nam powiedziano, bez względu na to, co jest słuszne.

 

La moralità è fare ciò che è giusto indipendentemente da quello che viene detto. La religione è fare quello che ti viene detto indipendentemente da ciò che è giusto.

 

Η ηθική είναι να κάνουμε το σωστό ανεξάρτητα από το τι μας έχουν πει. Η θρησκεία είναι να κάνουμε αυτό που μας έχουν πει ανεξάρτητα από το τι είναι το σωστό.

 

Моральність – це життя згідно з тим, що є правильно, незважаючи на те, що нам сказано. Релігія – це життя згідно з тим, що нам сказано, незважаючи на те, що є правильно.

 

Моральность означает делать то, что является правильным, независимо от того, что нам говорят. Религия означает делать то, что нам говорят, независимо от того, что является правильным.

la data di pubblicazione: 19.10.2013


La traduzione n° 32

l'originale:

W świecie autyzmu wyobraźnia zastępuje rzeczywistość, a to co powinno przerażać staje się szczęściem, bez którego nie da się żyć.
[Konrad Cichocki]

 

In autismi mundo imaginatio realitatem substituit, et quod debet exterrere, felicitas fit, sine qua vita impossibilis est.
[Conradus Cichocius]

 

In the world of autism imagination replaces reality and things which should be scary become happiness, which is impossible to live without.
[Konrad Cichocki]

 

Nel mondo dell'autismo la fantasia sostituisce la realtà, e ciò che dovrebbe terrorizzare diventa la felicità, senza la quale è impossibile vivere.
[Konrad Cichocki]

 

Στον κόσμο του αυτισμού η φαντασία αντικαθιστά την πραγματικότητα, κι αυτό που θα έπρεπε να μας τρομάζει γίνεται ευτυχία, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να ζήσει κανείς.
[Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

У світі аутизму уява замінює реальність, а те, що повинно лякати, стає щастям, без котрого неможливо жити.
[Конрад Ціхоцкі]

 

В мире аутизма воображение заменяет реальность, и то, что должно пугать, становится счастьем, без которого невозможно жить.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 21.10.2013


La traduzione n° 33

l'originale:

We are living in the era of smart phones and stupid people.

 

In aetate sapientium telephonorum et stultorum hominum vivimus.

 

Żyjemy w epoce mądrych telefonów i głupich ludzi.

 

Viviamo nell'era dei telefoni intelligenti e delle persone stupide.

 

Ζούμε στην εποχή των έξυπνων τηλεφώνων και των ηλίθιων ανθρώπων.

 

Ми живемо в епоху розумних телефонів і дурних людей.

 

Мы живём в эпоху умных телефонов и глупых людей.

la data di pubblicazione: 22.10.2013


La traduzione n° 34

l'originale:

Sometimes I pretend to be normal, but it gets boring so I go back to being me.

 

Czasami udaję normalnego, ale robi się to nudne więc wracam do bycia sobą.

 

A volte faccio finta di essere normale, ma divento noioso, quindi torno ad essere me stesso.

 

Μερικές φορές παριστάνω τον φυσιολογικό, αλλά καταντά βαρετό και ξαναγίνομαι ο εαυτός μου.

 

Іноді я роблю вигляд, що я нормальний, але це стає нудним і я знову стаю собою.

 

Иногда я делаю вид, что я нормальный, но это становится скучным и я снова становлюсь собой.

la data di pubblicazione: 24.10.2013


La traduzione n° 35

l'originale:

You can close your eyes to the things you don't want to see, but you can't close your heart to the things you don't want to feel.
[Johnny Depp]

 

Możesz zamknąć swoje oczy na rzeczy, których nie chcesz widzieć, ale nie możesz zamknąć swojego serca na rzeczy, których nie chcesz czuć. [Johnny Depp]

 

Puoi chiudere gli occhi alle cose che non vuoi vedere, ma non puoi chiudere il tuo cuore alle cose che non vuoi sentire. [Johnny Depp]

 

Μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου σε πράγματα, που δεν θέλεις να δεις, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις την καρδιά σου σε πράγματα, που δεν θέλεις να αισθανθείς. [Τζόνι Ντεπ]

 

Ви можете закрити очі на речі, які ви не хочете бачити, але ви не можете закрити своє серце на речі, які ви не хочете відчувати. [Джонні Депп]

 

Вы можете закрыть глаза на вещи, которые вы не хотите видеть, но вы не можете закрыть свое сердце на вещи, которые вы не хотите чувствовать. [Джонни Депп]

la data di pubblicazione: 26.10.2013


La traduzione n° 36

l'originale:

Don't tell God that you have a big problem. Tell your problem that you have a big God.

 

Noli dicere Deo te aerumnam magnam habere. Dic aerumnae tuae te Deum magnum habere.

 

Nie mów Bogu, że masz wielki problem. Powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga.

 

Non dire a Dio che hai un grande problema. Dì al tuo problema che hai un grande Dio.

 

Μην πείτε στο Θεό ότι έχετε ένα μεγάλο πρόβλημα. Πείτε στο πρόβλημά σας ότι έχετε ένα μεγάλο Θεό.

 

Не говори Богу, що у тебе є велика проблема. Скажи своїй проблемі, що у тебе є великий Бог.

 

Не говори Богу, что у тебя есть большая проблема. Скажи своей проблеме, что у тебя есть великий Бог.

la data di pubblicazione: 27.10.2013


La traduzione n° 37

l'originale:

Ludzie umierają, ale śmierć jest nieśmiertelna.

 

Homines moriuntur, sed mors immortalis est.

 

People are dying, but death is immortal.

 

La gente muore, ma la morte è immortale.

 

Οι άνθρωποι πεθαίνουν, αλλά ο θάνατος είναι αθάνατος.

 

Люди вмирають, але смерть безсмертна.

 

Люди умирают, но смерть бессмертна.

la data di pubblicazione: 29.10.2013


La traduzione n° 38

l'originale:

Ἔρχεται καιρὸς ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ τρελλαθοῦν καὶ ὅταν δοῦν κάποιον ποὺ δὲν εἶναι τρελὸς θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του καὶ θὰ τοῦ ποῦν "εἶσαι τρελός", ἐπειδὴ δὲν εἶναι ὅμοιος μ᾽ αὐτούς. [Άγιος Ἀββᾶς Ἀντώνιος]

 

There will come a time when people will go mad, and when they see someone who is not mad, they will attack him, saying: "You are mad", because he won't be similar to them. [Saint Anthony the Great]

 

Nadejdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i jeżeli zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciwko niemu, mówiąc: ''Jesteś szalony”, bo nie będzie do nich podobny. [święty Antoni Wielki]

 

Verrà un tempo in cui gli uomini impazziranno, ed al vedere uno che non sia pazzo, gli si avventeranno contro dicendo: "Tu sei pazzo", a motivo della sua dissomiglianza da loro. [sant'Antonio il Grande]

 

Θα έρθει ο καιρός που οι άνθρωποι θα τρελαθούν και όταν δουν κάποιον που δεν είναι τρελός θα του επιτεθούν λέγοντάς του "είσαι τρελός", επειδή δεν θα είναι σαν κι αυτούς. [Άγιος Αντώνιος ο Μέγας]

 

Прийдуть такі часи, коли люди стануть божевільними, і якщо побачать когось в здоровому глузді, то будуть повставати проти нього, кажучи: "Ти збожеволів", тому що він не буде схожий на них. [святий Антоній Великий]

 

Придут такие времена, когда люди будут безумны, и если они увидят кого-то в здравом уме, то будут восставать против него, говоря: "Ты сошел с ума", потому что он не будут похож на них. [святой Антоний Великий]

la data di pubblicazione: 07.11.2013


La traduzione n° 39

l'originale:

Furiosis voluntas nulla est.

Οι ψυχασθενείς στερούνται θελήσεως.

 

Chorzy psychicznie nie mają woli.

Психічно хворі не мають волі.

 

Mentally ills don't have the will.

Психически больные не имеет воли.

la data di pubblicazione: 13.11.2013


La traduzione n° 40

l'originale:

Intelligence without ambition is a bird without wings.
[Salvador Dalí]

 

Intellegentia sine ambitione ut avis sine alis est.
[Salvator Dalí]

 

Inteligencja bez ambicji jest jak ptak bez skrzydeł.
[Salvador Dalí]

 

L'intelligenza senza ambizione è come un uccello senza ali.
[Salvador Dalí]

 

Η ευφυΐα χωρίς φιλοδοξία είναι πουλί χωρίς φτερά.
[Σαλβαδόρ Νταλί]

 

Розум без амбіцій – це як птах без крил.
[Сальвадор Далі]

 

Интеллект без амбиций как птица без крыльев.
[Сальвадор Дали]

la data di pubblicazione: 16.11.2013


La traduzione n° 41

l'originale:

Science without religion is lame, religion without science is blind.
[Albert Einstein]

 

Disciplina sine religione clauda est, religio sine disciplina caeca est.
[Albertus Einstein]

 

Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki jest ślepa.
[Albert Einstein]

 

La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca.
[Albert Einstein]

 

Η επιστήμη χωρίς πίστη είναι χωλή, η πίστη χωρίς επιστήμη είναι τυφλή.
[Άλμπερτ Αϊνστάιν]

 

Наука без релігії шкутильгає, релігія без науки сліпа.
[Альберт Ейнштейн]

 

Наука без религии хрома, религия без науки слепа.
[Альберт Эйнштейн]

la data di pubblicazione: 16.11.2013


La traduzione n° 42

l'originale:

Teologia bez filozofii jest mitologią.
[Mieczysław Albert Krąpiec]

 

Theologia sine philosophia mythologia est.
[Miecislaus Albertus Krąpiec]

 

Theology without philosophy is the mythology.
[Mieczysław Albert Krąpiec]

 

La teologia senza la filosofia è una mitologia.
[Mieczysław Albert Krąpiec]

 

H θεολογία χωρίς φιλοσοφία είναι μυθολογία.
[Μιετσισλάβ Άλμπερτ Κρόμπιετς]

 

Богослов'я без філософії є міфологією.
[Мечислав Альберт Кромпєц]

 

Богословие без философии является мифологией.
[Мечислав Альберт Кромпец]

la data di pubblicazione: 16.11.2013


La traduzione n° 43

l'originale:

Tradycja katolicka nie jest ślepa, lecz święta.
[Konrad Cichocki]

 

Traditio catholica non caeca, sed sancta est.
[Conradus Cichocius]

 

The Catholic tradition isn't blind, but saint.
[Konrad Cichocki]

 

La tradizione cattolica non è cieca, ma santa.
[Konrad Cichocki]

 

Η καθολική παράδοση δεν είναι τυφλή, αλλά ιερή.
[Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

Католицька традиція не сліпа, але свята.
[Конрад Ціхоцкі]

 

Католическая традиция не слепа, но свята.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 16.11.2013


La traduzione n° 44

l'originale:

All people smile in the same language.

 

Omnes homines in eadem lingua subrident.

 

Wszyscy ludzie uśmiechają się w tym samym języku.

 

Tutte le persone sorridono nella stessa lingua.

 

Όλοι οι άνθρωποι χαμογελούν στην ίδια γλώσσα.

 

Всі люди посміхаються однією й тією ж мовою.

 

Все люди улыбаются на одном и том же языке.

la data di pubblicazione: 21.11.2013


La traduzione n° 45

l'originale:

Noli umquam desperare.

Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα.

 

Nigdy nie trać nadziei.

Ніколи не втрачай надії.

 

Never lose hope.

Никогда не теряй надежды.

 

Non bisogna mai perdere la speranza.

la data di pubblicazione: 23.11.2013


La traduzione n° 46

l'originale:

The truth is the truth even if no one believes it; a lie is a lie even if everyone believes it.

 

Veritas est veritas, etiamsi nemo in eam credit; mendacium est mendacium, etiamsi omnes in id credunt.

 

Prawda jest prawdą, nawet jeśli nikt w nią nie wierzy; kłamstwo jest kłamstwem, nawet jeśli wszyscy w nie wierzą.

 

La verità è la verità, anche se nessuno ci crede; una bugia è una bugia anche se tutti ci credono.

 

Η αλήθεια παραμένει αλήθεια, ακόμα κι αν δεν την πιστεύει κανείς; ένα ψέμα παραμένει ψέμα, ακόμα κι αν όλοι το πιστεύουν.

 

Правда є правдою, навіть якщо ніхто в неї не вірить; брехня є брехнею, навіть якщо всі в неї вірять.

 

Правда есть правда, даже если никто в нее не верит; ложь есть ложь, даже если в нее все верят.

la data di pubblicazione: 25.11.2013


La traduzione n° 47

l'originale:

W moralnym rządzie świata prawda musi posiadać władzę absolutną. Jeżeli prawda władzy absolutnej nie posiada, oznacza to, że światem rządzi zło, niemoralność i bezprawie.
[Konrad Cichocki]

 

In morali regno mundi necesse est veritatem summum imperium habere. Si veritas summum imperium non habet, id significat mundum a malo, immoralitate nimiaque licentia regi.
[Conradus Cichocius]

 

In the moral government of the world the truth must have absolute power. If the truth doesn’t have absolute power, it means that the world is ruled by evil, immorality and lawlessness.
[Konrad Cichocki]

 

Σε μια ηθική διακυβέρνηση του κόσμου η αλήθεια οφείλει να έχει την απόλυτη εξουσία. Εάν η αλήθεια δεν κατέχει την απόλυτη εξουσία, τότε αυτό σημαίνει πως τον κόσμο τον κυβερνούν το κακό, η ανηθικότητα και η ανομία.
[Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

У моральному керуванні світу істина повинна мати абсолютну владу. Якщо правда не має абсолютної влади, це означає, що світом править зло, аморальність та беззаконня.
[Конрад Ціхоцкі]

 

В нравственном правительстве мира правда должна иметь абсолютную власть. Если правда не обладает абсолютной властью, это означает, что миром правит зло, аморальность и беззаконие.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 25.11.2013


La traduzione n° 48

l'originale:

The further a society drifts from the truth, the more it hates those who speak it.

 

Quo longuis societas a veritate aberrat, eo plus perodit eos, qui veritatem pronuntiant.

 

Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, co ją głoszą.

 

Quanto più una società va alla deriva dalla verità tanto più odierà a quelli che ne parlano.

 

Oσο περισσοτέρο μια κοινωνία απομακρύνεται από την αλήθεια, τόσο περισσότερο μισεί όσους την πρεσβεύουν.

 

Чим далі суспільство дрейфує від істини, тим сильніше воно ненавидить тих, хто її проголошує.

 

Чем дальше общество дрейфует от истины, тем больше оно ненавидит тех, кто ее глаголит.

la data di pubblicazione: 25.11.2013


La traduzione n° 49

l'originale:

Truth sounds like hate to those who hate the truth.

 

Veritas ut odium resonat eis, qui veritatem peroderunt.

 

Prawda brzmi jak nienawiść dla tych, którzy nienawidzą prawdy.

 

Η αλήθεια ηχεί σαν μίσος για εκείνους που την μισούν.

 

Правда звучить як ненависть для тих, хто ненавидить правду.

 

Правда звучит как ненависть для тех, кто ненавидит правду.

la data di pubblicazione: 25.11.2013


La traduzione n° 50

l'originale:

Добро и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, что уже одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого того дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром.
[Николай Васильевич Гоголь]

 

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.
[Nikołaj Wasiljewicz Gogol]

 

Το καλό και το κακό οφείλουμε να τα θυμόμαστε παντοτινά. Το μεν καλό, επειδή και μόνο η ανάμνησή του μας κάνει καλύτερους, το δε κακό, επειδή από την ημέρα που μας βρήκε, έχουμε την υποχρέωση να το ξεπληρώσουμε με το καλό.
[Νικολάι Βασίλιεβιτς Γκόγκολ]

 

Добро і зло завжди варто пам'ятати. Добро треба пам'ятати, тому що одна лише згадка про нього робить нас кращими. Зло треба запам'ятати, тому що з того самого дня, коли його нам заподіяли, на нас наклався невідкладний борг заплатити за нього добром.
[Микола Васильович Гоголь]

la data di pubblicazione: 17.12.2013


La traduzione n° 51

l'originale:

On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
[Antoine de Saint-Exupéry]

 

One sees well only with the heart. What is essential is invisible to the eyes.
[Antoine de Saint-Exupéry]

 

Tantum corde bene videmus. Praecipua oculis invisibilia sunt.
[Antonius de Saint-Exupery]

 

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
[Antoine de Saint-Exupéry]

 

Non si vede che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.
[Antoine de Saint-Exupéry]

 

Μόνο με την καρδιά μπορεί κάποιος να δει σωστά. Αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά δεν μπορούν να τα δουν τα μάτια.
[Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ]

 

Лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима.
[Антуан де Сент-Екзюпері]

 

Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
[Антуан де Сент-Экзюпери]

la data di pubblicazione: 19.04.2014


La traduzione n° 52

l'originale:

Lepszy jest zwykły człowiek z krwi i z kości, niż ideał z marzeń.
[Konrad Cichocki]

 

Homo naturalis ex sanguine et ex ossibus melior est, quam homo perfectus ex optatis.
[Conradus Cichocius]

 

Better is an ordinary man from blood and bones, than an ideal man from dreams.
[Konrad Cichocki]

 

Καλυτερα ενας συνηθισμενος ανθρωπος με αιμα, και οστα παρα ενας ιδανικος στα ονειρα.
[Κόνραντ Τσιχότσκι]

 

Краще звичайна людина з крові і кісток, ніж ідеал із мрій.
[Конрад Ціхоцкі]

 

Лучше обычный человек из крови и костей, чем идеал из мечты.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 26.04.2014


La traduzione n° 53

l'originale:

W naszej tęsknocie za miłością jest piękno. Gdyby nie ta tęsknota, uczucie które ją zaspokoi w przyszłości nie byłoby już takie samo bez niej. Tym co nadaje sens naszemu życiu jest piękno każdej smutnej chwili w samotności a później każdej radosnej chwili w byciu z kimś. Czekanie na miłość to najgłębsza tajemnica ludzkiej egzystencji.
[Konrad Cichocki]

 

There is a beauty in our longing for love. If there is no longing, a feeling that will satisfy it in the future would no longer be the same without it. What gives meaning to our life is the beauty of every sad moment in being alone and then every joyful moment in being with someone. Waiting for love is the deepest mystery of the human existence.
[Konrad Cichocki]

 

В нашому очікуванні на любов є краса. Якщо б не було очікування, момент, який його припинить не був би таким самим, яким міг бути без розлуки. Нашому життю надає сенс краса кожної сумної хвилини в самотності, а пізніше – кожної радісної миті проведеної разом із кимось. Очікування на любов – це найглибша таємниця людської екзистенції.
[Конрад Ціхоцкі]

 

В нашем ожидании на любовь скрываеться красота. Если б не ожидание, то момент, в который оно прекратиться, не будет таким же прекрасным, как без ожидания. Нашей жизни добавляет смысла красота каждой грустной минуты в одиночестве, а потом в каждом радостном миге, перебывая с кем-то. Ожидание на любовь – это самая глубокая тайна человеческой экзистении.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 11.05.2014


La traduzione n° 54

l'originale:

Samotność jest chronicznym przeziębieniem duszy.
[Janusz Leon Wiśniewski]

 

Solitudo animae perfrictio chronica est.
[Ianussius Leo Wiśniewski]

 

Loneliness is a chronic cold of the soul.
[Janusz Leon Wiśniewski]

 

Η μοναξιά είναι ένα χρόνιο κρύο της ψυχής.
[Ιανός Λέοντος Βισνιέφσκι]

 

Самотність – це хронічне переохолодження душі.
[Януш Леон Вишневський]

 

Одиночество – это хроническое простудное заболевание души.
[Януш Леон Вишневский]

la data di pubblicazione: 12.05.2014


La traduzione n° 55

l'originale:

I don't have time to hate people who hate me, because I'm too busy loving people, who love me.

 

Non est mihi tempus perodisse eos, qui me peroderunt, nam occupatus sum amando eos, qui me amant.

 

Nie mam czasu nienawidzić ludzi, którzy mnie nienawidzą, ponieważ jestem zajęty kochaniem ludzi, którzy mnie kochają.

 

Non ho tempo di odiare le persone che mi odiano, perché sono troppo impegnata ad amare le persone che mi amano.

 

Δεν έχω χρόνο να μισώ αυτούς που με μισούν, γιατί είμαι απασχολημένος αγαπώντας αυτούς που με αγαπούν.

 

У мене немає часу, щоб ненавидіти тих, хто ненавидить мене, тому що я дуже зайнята, люблячи тих, хто любить мене.

 

У меня нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит меня, потому что я слишком занята, любя тех, кто любит меня.

la data di pubblicazione: 04.06.2014


La traduzione n° 56

l'originale:

L'intelligence est l'âme de la liberté.
[Wilhelm Gottfried Leibniz]

 

Intelligence is the soul of liberty.
[Wilhelm Gottfried Leibniz]

 

Intellegentia libertatis anima est.
[Godefridus Guilielmus Leibnitius]

 

Inteligencja jest duszą wolności.
[Wilhelm Gottfried Leibniz]

 

L'intelligenza è l'anima della libertà.
[Wilhelm Gottfried Leibniz]

 

Η νοημοσύνη είναι η ψυχή της ελευθερίας.
[Βίλχελμ Γκότφριντ Λάιμπνιτς]

 

Інтелігенція – це душа свободи.
[Ґотфрід Вільгельм Лейбніц]

 

Интеллигенция является душой свободы.
[Готфрид Вильгельм Лейбниц]

la data di pubblicazione: 10.06.2014


La traduzione n° 57

l'originale:

Normalność nie jest równoznaczna ze zdrowiem psychicznym, a nienormalność – z chorobą psychiczną.
[Antoni Kępiński]

 

Norma non aequivalens est cum valetudine mentis, et pathologia – cum morbo mentis.
[Antonius Kępiński]

 

A normality isn’t equivalent with a mental health, and an abnormality – with a mental illness.
[Antoni Kępiński]

 

Бути нормальним не означає тотожності із психічним здоров’ям, а ненормальним – із психічною хворобою.

 

Нормальность не равнозначная психическому здоровью, а ненормальность – психической болезни.

la data di pubblicazione: 17.06.2014


La traduzione n° 58

l'originale:

W psychologii i psychiatrii, a więc w tych naukach, które zajmują się przede wszystkim subiektywnym aspektem rzeczywistości – tj. tym jak człowiek przeżywa siebie i swój świat – sprawdzenie realności terminu jest nieraz bardzo trudne, gdyż opiera się na subiektywnym obrazie rzeczywistości.
[Antoni Kępiński]

 

In a psychology and a psychiatry, in this sciences, in which a subjective aspect of reality is, first of all, the basic meaning – i.e. how a man experiencing himself and his world – verifying the reality of the term is sometimes very difficult, because it is based on a subjective picture of reality.
[Antoni Kępiński]

 

В психології та психіатрії, в тих наукових дисциплінах, котрі займаються дослідженнями передусім суб’єктивних аспектів дійсності – тобто тим, як людина проживає себе і свій світ – перевірка реальності терміну є часто дуже складна, оскільки базується на суб’єктивному образі дійсності.
[Анто́ній Кемпі́нський]

 

В психологии и психиатрии, в тех науках которые занимаються исследованием прежде всего субъективного аспекта реальности – т.е. тем, как человек проживет себя и свой мир – проверка реальности срока зачастую очень сложная, поскольку основана на субъективном образе реальности.
[Антон Кемпинский]

la data di pubblicazione: 17.06.2014


La traduzione n° 59

l'originale:

Doświadczony psychiatra lub psycholog kliniczny tylko na podstawie obserwacji postawy ciała, mimiki, tonu głosu oraz sposobu ubierania się potrafi bardzo trafnie scharakteryzować danego człowieka i bardzo często ta klasyfikacja, dokonana na pierwszy rzut oka, jest znacznie lepsza, niż klasyfikacja naukowa.
[Antoni Kępiński]

 

An experienced psychiatrist or clinical psychologist only on the basis of the observation of body posture, facial expressions, tone of voice and how to dress can very accurately characterize other person and very often this classification made at first glance is much better, than a scientific classification.
[Antoni Kępiński]

 

Досвідчений психіатр або клінічний психолог завдяки лише спостеріганню за положенням тіла, міміки, тону голосу і манері одягатись може дуже точно охарактеризувати дану людину і і дуже часто ця класифікація, здійснена на перший погляд, набагато краща, ніж наукова класифікація.
[Анто́ній Кемпі́нський]

 

Опытный психиатр или клинический психолог благодаря одному лишь наблюдению за положением тела, мимикой, тоном голоса и манере одеваться может очень точно охарактеризовать данного человека и очень часто эта классификация, осуществлена с первого взгляда, намного лучше чем научная классификация.
[Антон Кемпинский]

la data di pubblicazione: 17.06.2014


La traduzione n° 60

l'originale:

Miseris succurrere disco. [Vergilius]

 

Uczę się pomagać nieszczęśliwym. [Wergiliusz]

 

I learn to succour the unfortunate. [Virgil]

 

Imparo a soccorrere i miseri. [Virgilio]

 

Ich lerne, den Unglücklichen zur Hilfe zu kommen. [Vergil]

 

Μαθαίνω να συνδράμω το ατυχές. [Βιργίλιος]

 

Я вчусь допомагати нещасним. [Вергілій]

 

Учусь помогать несчастным. [Вергилий]

la data di pubblicazione: 20.06.2014


La traduzione n° 61

l'originale:

A sense of humour is directly proportional to the intelligence quotient.

 

Poczucie humoru jest wprost proporcjonalne do ilorazu inteligencji.

 

Μια αίσθηση του χιούμορ είναι ευθέως ανάλογη με το πηλίκο νοημοσύνης.

 

Почуття гумору є прямо пропорційне коефіцієнту інтелекту.

 

Чувство юмора прямо пропорционально коэффициенту интеллекта.

la data di pubblicazione: 04.09.2014


La traduzione n° 62

l'originale:

Tak jak okradanie złodziei nie jest złodziejstwem, tak samo okłamywanie kłamców nie jest kłamaniem.
[Konrad Cichocki]

 

Sicut furis compilare non est furtum, ita mendaces fallere non est mendacium.
[Conradus Cichocius]

 

Even as robbing thieves isn’t a theft, as the same way lying liars isn't a lying.
[Konrad Cichocki]

 

Оскільки обкрадання злодіїв не є злочином, то і оббріхування брехунів не є брехнею.
[Конрад Ціхоцкі]

 

Так как обворовывание воров не являеться преступлением, так же вранье в отношении к врунам не считается ложью.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 12.09.2013


La traduzione n° 63

l'originale:

Scientia potentia est. [Franciscus Bacon]

Wissen ist Macht. [Francis Bacon]

 

Wiedza jest potęgą. [Francis Bacon]

Η γνώση είναι δύναμη. [Φράνσις Μπέικον]

 

Knowledge is power. [Francis Bacon]

Знання це сила. [Френсіс Бекон]

 

Il sapere è potere. [Francesco Bacone]

Знание есть сила. [Фрэнсис Бэкон]

la data di pubblicazione: 16.09.2014


La traduzione n° 64

l'originale:

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.
[Immanuel Kant]

 

Two things fill the mind with ever-increasing wonder and awe, the more often and the more intensely the mind of thought is drawn to them: the starry heavens above me and the moral law within me.
[Immanuel Kant]

 

Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.
[Immanuel Kant]

 

Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me.
[Immanuel Kant]

 

Δύο πράγματα γεμίζουν την ψυχή μου με νέο πάντοτε και αυξανόμενο θαυμασμό και σεβασμό, όσο συχνότερα και πιο επίμονα στοχάζεται: ο έναστρος ουρανός πάνω από μένα και ο ηθικός νόμος μέσα σε μένα.
[Ιμμάνουελ Καντ]

 

Дві речі сповнюють душу завжди новим і все сильнішим здивуванням і благоговінням, чим частіше і триваліше ми розмірковуємо про них: це зоряне небо наді мною і моральний закон у мені.
[Іммануїл Кант]

 

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них: это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.
[Иммануил Кант]

la data di pubblicazione: 20.09.2014


La traduzione n° 65

l'originale:

Ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστιν. [Ἰακώβος του Αλφαίου, Ἰακώβος ο Μικρος]

 

Faith without acts is dead. [James son of Alphaeus, James the Younger]

 

Fides sine operibus mortua est. [Iacobus filius Alphaei, Iacobus Minor]

 

Wiara bez uczynków jest martwa. [Jakub syn Alfeusza, Jakub Mniejszy]

 

La fede senza le opere è morta. [Giacomo d'Alfeo, Giacomo il Minore]

 

Віра без справ мертва. [Яків син Алфеїв, Яків Молодший]

 

Вера без дел мертва. [Иаков Алфеев, Иаков Младший]

la data di pubblicazione: 02.10.2014


La traduzione n° 66

l'originale:

Video meliora proboque, deteriora sequor.
[Publius Ovidius Naso]

 

Widzę i pochwalam to, co lepsze, lecz wybieram gorsze.
[Publiusz Owidiusz Naso]

 

I see and approve the better things, but I follow the worse.
[Publius Ovid Naso]

 

Vedo ed approvo le cose migliori, ma seguo le peggiori.
[Publio Ovidio Nasone]

 

Το καλύτερο βλέπω κι επιδοκιμάζω, το χειρότερο όμως πράττω.
[Πόπλιος Οβίδιος Νάσων]

 

Я бачу найкраще і схвалюю його, але слідую гіршого.
[Публій Овідій Назон]

 

Я вижу лучшее и одобряю его, но следую худшему.
[Публий Овидий Назон]

la data di pubblicazione: 03.10.2014


La traduzione n° 67

l'originale:

Walka bez użycia siły jest najszlachetniejszą formą oporu wobec agresji.
[Konrad Cichocki]

 

The fight without using the force is the noblest form of resistance against aggression.
[Konrad Cichocki]

 

Бій без застосування сили – це найбільш шляхетна форма опору проти агресії.
[Конрад Ціхоцкі]

 

Бой без применения силы является самой благородной формой сопротивления против агрессии.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 10.10.2014


La traduzione n° 68

l'originale:

Imperare sibi maximum imperium est.
[Lucius Anneus Seneca, Seneca Minor]

 

Panować nad sobą jest największą władzą.
[Lucjusz Anneusz Seneka, Seneka Młodszy]

 

To rule yourself is the ultimate power.
[Lucius Anneus Seneca, Seneca the Younger]

 

Il dominio di se stessi è il più grande dominio.
[Lucio Anneo Seneca, Seneca il giovane]

 

.
[Λούκιος ή Λεύκιος Ανναίος Σενέκας, Σενέκας ο Νεότερος]

 

Найвища влада – мати владу над собою.
[Луцій Анней Сенека, Сенека Молодший]

 

Власть над собой – высшая власть.
[Луций Анней Сенека, Сенека Младший]

la data di pubblicazione: 19.10.2014


La traduzione n° 69

l'originale:

W społeczeństwie, w którym króluje prawda, nie ma miejsca na teorie spiskowe.
[Konrad Cichocki]

 

In a society, where the truth reigns, there is no place for conspiracies theories.
[Konrad Cichocki]

 

У суспільстві, де панує правда, немає місця для теорій змови.
[Конрад Ціхоцкі]

 

В обществе, где царит правда, нет места для теорий заговора.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 23.10.2014


La traduzione n° 70

l'originale:

Dum spiro, spero.

 

Dopóki oddycham, nie tracę nadziei.

 

While I breathe, I hope.

 

Finché respiro, spero.

 

Solange ich atme, hoffe ich.

 

Tant que je respire, j'espère.

 

Όσο αναπνέω, ελπίζω.

 

Поки дихаю, сподіваюся.

 

Пока дышу, надеюсь.

la data di pubblicazione: 28.10.2014


La traduzione n° 71

l'originale:

Have more than you show, speak less than you know.
[William Shakespeare]

 

Posiadaj więcej niż pokazujesz, mów mniej niż wiesz.
[William Shakespeare]

 

Abbi più di quello che mostri, parla meno di quello che sai.
[William Shakespeare]

 

Εχε περισσότερα από ότι δείχνεις, λέγε λιγότερα από όσα ξέρεις.
[Ουίλλιαμ Σαίξπηρ]

 

Майте більше, ніж ви показуєте, говорите менше, ніж ви знаєте.
[Вільям Шекспір]

 

Имейте больше, чем вы показываете, говорите меньше, чем вы знаете.
[Уильям Шекспир]

la data di pubblicazione: 03.11.2014


La traduzione n° 72

l'originale:

Omnia mea mecum porto. [Bias Prienensis]

 

Wszystko co mam, noszę ze sobą. [Bias z Prieny]

 

All that is mine, I carry with me. [Bias of Priene]

 

Tutto ciò che è mio, lo porto con me. [Biante di Priene]

 

All meinen Besitz trage ich bei mir. [Bias von Priene]

 

Tout ce que je possède, je l'ai avec moi. [Bias de Priène]

 

Όλη την περιουσία μου την κουβαλάω μαζί μου. [Βίας ο Πριηνεύς]

 

Усе своє ношу з собою. [Біас з Приєни, Біас Приєнський]

 

Всё своё ношу с собой. [Биант из Приены, Биант Приенский]

la data di pubblicazione: 05.11.2014


La traduzione n° 73

l'originale:

Zadawanie pytań nie jest zbrodnią. Nie wolno o nic nie pytać. Kto pyta ten walczy o prawdę i unika życia w niepewności.
[Konrad Cichocki]

 

Asking questions is not a crime. There is no reason not to ask. Who asks fight about the truth and don’t want to live in an uncertainty.
[Konrad Cichocki]

 

Задавати питання – це не злочин. Не можна ні про що запитувати. Той, хто питає, бореться за правду і уникає життя у невизначеності.
[Конрад Ціхоцкі]

 

Задавать вопросы не является преступлением. Нельзя ничего спрашивать. Кто спрашивает, тот борется за правду, и избегать жизни в неопределенности.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 09.11.2014


La traduzione n° 74

l'originale:

During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
[George Orwell]

 

W czasach powszechnego oszustwa, mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym.
[George Orwell]

 

Nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.
[George Orwell]

 

Τους καιρούς της παγκόσμιας εξαπάτησης, το να λες την αλήθεια είναι επαναστατική πράξη.
[Τζωρτζ Όργουελ]

 

За часів загального обману, говорити правду є революційним актом.
[Джордж Орвелл]

 

Во времена всеобщего обмана говорить правду является революционным актом.
[Джордж Оруэлл]

la data di pubblicazione: 09.11.2014


La traduzione n° 75

l'originale:

Non, ut edam vivo, sed, ut vivam, edo. [Marcus Fabius Quintilianus]

 

Nie po to żyję, aby jeść, lecz jem po to, aby żyć. [Marek Fabiusz Kwintylian]

 

I don’t live to eat, but I eat to live. [Mark Fabius Quintilian]

 

Non vivo per mangiare, ma mangio per vivere. [Marco Fabio Quintiliano]

 

Δεν ζω για να τρώω αλλά τρώω για να ζω. [Μάρκος Φάβιος Κοϊντιλιανός]

 

Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти. [Марк Фабій Квінтиліан]

 

Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть. [Марк Фабий Квинтилиан]

la data di pubblicazione: 12.11.2014


La traduzione n° 76

l'originale:

Everything is possible, nothing is impossible.

 

Wszystko jest możliwe, nic nie jest niemożliwe.

 

Tutto è possibile, nulla è impossibile.

 

Τα πάντα είναι πιθανά, τίποτα δεν είναι αδύνατο.

 

Можливо все, немає нічого неможливого.

 

Все возможно, нет ничего невозможного.

la data di pubblicazione: 17.11.2014


La traduzione n° 77

l'originale:

Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu.
[sanctus Thomas de Aquino, Sanctus Thomas Aquinas]

 

Nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby przedtem w zmysłach.
[święty Tomasz z Akwinu, święty Tomasz Akwinata]

 

Nothing is in the intellect, that was not previously in sense.
[saint Thomas of Aquin, saint Thomas Aquinas]

 

Nulla è nell'intelletto che non fu già nei sensi.
[san Tommaso d'Aquino]

 

Τίποτα δεν υπάρχει στη νόηση, αν δεν υπήρξε νωρίτερα στις αισθήσεις.
[ο άγιος Θωμάς του Ακουΐν, ο άγιος Θωμάς Ακινάτης]

 

Немає нічого в розумі, чого не було б спочатку у відчуттях.
[святий Тома з Аквіну, святий Тома Аквінський]

 

Нет ничего в уме, чего первоначально не было бы в чувствах.
[святой Фома из Аквина, святой Фома Аквинский]

la data di pubblicazione: 20.11.2014


La traduzione n° 78

l'originale:

Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. [Carl Gustav Jung]

 

Wszystko, co drażni nas w innych, może prowadzić do zrozumienia nas samych. [Carl Gustav Jung]

 

Tutto ciò che degli altri ci irrita può portarci alla comprensione di noi stessi. [Carl Gustav Jung]

 

Όλα όσα μας ενοχλούν στους άλλους μπορούν να μας οδηγήσουν στην κατανόηση του εαυτού μας. [Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ]

 

Все, що дратує нас в інших, може призвести нас до розуміння самих себе. [Карл Густав Юнг]

 

Всё, что раздражает нас в других, может привести нас к пониманию самих себя. [Карл Густав Юнг]

la data di pubblicazione: 25.11.2014


La traduzione n° 79

l'originale:

Czystej myśli i mowy cnota zasadza się na regule: gdzie nie ma prawdy – tam jest tylko fałsz; gdzie jest tylko fałsz – tam nie ma dobra; gdzie nie ma dobra – tam szczęścia brak. [Konrad Cichocki]

 

Pure thought and speech virtue is based on the rule: where there is no truth – there is only a false; where there is only a false – there is no good; where there is no good – there is lack of happiness. [Konrad Cichocki]

 

Чистий думки і мови цнота базується на правилі: там, де нема правди – є лише фальш; там, де лише фальш – нема добра; там, де нема добра – нема щастя. [Конрад Ціхоцкі]

 

Чистый мысли и языка добродетель основана на принципе: где нет правды – там один фальш, где один только фальш – там нет добра, где нет добра – там нету счастья. [Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 29.11.2014


La traduzione n° 80

l'originale:

Obsequium amicos, veritas odium parit. [Publius Terentius Afer]

 

Uległość rodzi przyjaciół, prawda nienawiść. [Publiusz Terencjusz Afer]

 

Obsequiousness begets friends, truth hatred. [Publius Terence Afer]

 

L'ossequio ti genera amici, la verità odio. [Publio Terenzio Afro]

 

Gefälligkeit schafft Freunde, Wahrheit Hass. [Publius Terenz Afer]

 

La complaisance fait les amis, la franchise les ennemis. [Publius Térence Afer]

 

Η δουλοπρέπεια γεννά φίλους, η αλήθεια μίσος. [Πούμπλιο Τερέντιο Άφρο]

 

Лестощі породжує друзів, а правда ненависть. [Публій Теренцій Афр]

 

Лесть порождает друзей, правда – ненавистников. [Публий Теренций Афр]

la data di pubblicazione: 30.11.2014


La traduzione n° 81

l'originale:

L'univers est un rêve tissé de rêves: le Soi seul est éveillé. [Frithjof Schuon]

 

The universe is a dream woven of dreams: the Self alone is awake. [Frithjof Schuon]

 

. [Frithjof Schuon]

 

Wszechświat jest snem utkanym ze snów: tylko sama Jaźń nie śpi. [Frithjof Schuon]

 

L'universo è un sogno intessuto di sogni: è sveglio solo il Sé. [Frithjof Schuon]

la data di pubblicazione: 01.12.2014


La traduzione n° 82

l'originale:

Mundus vult decipi, ergo decipiatur. [Gaius Petronius]

 

Świat chce być oszukiwany, niechże więc będzie oszukiwany. [Gajusz Petroniusz]

 

The world wants to be deceived, so let it be deceived. [Gaius Petronius]

 

Il mondo vuole essere ingannato, quindi sia ingannato. [Tito Petronio]

 

Ο κόσμος θέλει να εξαπατηθεί, γι 'αυτό αφήστε τον να εξαπατηθεί. [Γάιος Πετρώνιος]

 

Світ бажає бути обдуреним, нехай же його обдурюють. [Гай Петроній]

 

Мир желает быть обманутым, пусть будет обманут. [Гай Петроний]

la data di pubblicazione: 06.12.2014


La traduzione n° 83

l'originale:

Ὁ μὲν ὕπνος ὀλιγοχρόνιος θάνατος, ὁ δὲ θάνατος πολυχρόνιος ὕπνος.

 

Sleep is a short death, and death is a long sleep.

 

Sen to krótkotrwała śmierć, zaś śmierć to długotrwały sen.

 

O ύπνος ειναι ένας σύντομος θάνατος, και ο θάνατος ειναι ένας μακρύς ύπνος.

 

Сон це короткотривала смерть, а смерть це довготривалий сон.

 

Сон это краткосрочная смерть, а смерть это долговременный сон.

la data di pubblicazione: 09.12.2014


La traduzione n° 84

l'originale:

The capitalism is a religion, the most fierce, implacable and irrational religion that ever existed. God did not die, he was transformed into money. [Giorgio Agamben]

 

Kapitalizm jest religią, najbardziej zawziętą, nieubłaganą i irracjonalną religią jaka kiedykolwiek istniała. Bóg nie umarł, on przemienił się w pieniądz. [Giorgio Agamben]

 

Капіталізм це релігія, найбільш жорстока, непримиренна і раціональна релігія яка коли-небудь існувала. Бог не вмер, він змінився на гроші. [Мігуель Д. Левіс]

 

Капитализм это религия, наиболее ожесточённа, непримерима и иррациональные религия, которая когда-либо существовала. Бог не умер, он преобразовался в деньги. [Мигуэль Д. Левис]

la data di pubblicazione: 11.12.2014


La traduzione n° 85

l'originale:

The capitalism is a religion. Banks are churches. Bankers are priests. Wealth is heaven. Poverty is hell. Rich people are saints. Poor people are sinners. Commodities are blessing. Money is God. [Miguel D. Lewis]

 

Kapitalizm jest religią. Banki są kościołami. Bankierzy są księżmi. Bogactwo jest niebem. Bieda jest piekłem. Ludzie bogaci są świętymi. Ludzie biedni są grzesznikami. Dobra materialne są błogosławieństwem. Pieniądz jest Bogiem. [Miguel D. Lewis]

la data di pubblicazione: 11.12.2014


La traduzione n° 86

l'originale:

Contra spem spero.

Ελπιδα αντι της ελπιδας.

 

Wierzę wbrew nadziei.

Без надії сподіваюсь.

 

I hope against hope.

Без надежды надеюсь.

 

Spero contro ogni speranza.

la data di pubblicazione: 13.12.2014


La traduzione n° 87

l'originale:

When someone is going through a storm, your silent presence is more powerful than a million empty words. [Thema Davis]

 

Kiedy ktoś przechodzi właśnie przez burzę, twoja cicha obecność jest potężniejsza niż milion pustych słów. [Thema Davis]

 

Quando qualcuno sta attraversando una tempesta, la tua presenza silenziosa è più potente di un milione di parole vuote. [Thema Davis]

la data di pubblicazione: 19.12.2014


La traduzione n° 88

l'originale:

Teoria, której nie da się przełożyć na praktykę, jest teorią bezużyteczną.
[Konrad Cichocki]

 

The theory, which cannot be put into practice, is an useless theory.
[Konrad Cichocki]

 

Теорія, котру не можна реалізувати на практиці, це непотрібна теорія. [Конрад Ціхоцкі]

 

Теория, которая не может быть применена на практике, является бесполезной теорией.
[Конрад Цихоцки]

la data di pubblicazione: 20.12.2014


La traduzione n° 89

l'originale:

Der Dogmatismus der Metaphysik, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens. [Immanuel Kant]

 

The dogmatism of metaphysics is the true source of the unbelief which militates against morality. [Immanuel Kant]

 

Dogmatismus metaphysices verus fons est universae profanitatis moralitati repugnatis. [Immanuel Kantius]

 

Dogmatyzm metafizyki jest prawdziwym źródłem wszelkiej niewiary niezgodnej z moralnością. [Immanuel Kant]

 

Ο δογματισμός της μεταφυσικήςείναι η πραγματική πηγή κάθε απιστίας που αντιστρατεύεται την Ηθική. [Ιμμάνουελ Καντ]

la data di pubblicazione: 21.12.2013


La traduzione n° 90

l'originale:

Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. [Marilyn Monroe]

 

Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo jest geniuszem i lepiej jest być absolutnie niedorzecznym niż absolutnie nudnym. [Marilyn Monroe]

 

L'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. [Marilyn Monroe]

 

Недосконалість є прекрасною, безумство є геніальним і краще бути абсолютно недоречним, ніж абсолютно нудним. [Мерилін Монро]

 

Несовершенство прекрасно, безумие гениально и лучше быть абсолютно смешной, чем абсолютно скучной. [Мэрилин Монро]

la data di pubblicazione: 22.12.2014


                                                              Copyright © Konrad Cichocki, Lublin 2006-2018